Announcement

01/11/2018

IRPC รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainability Awards 2018 และรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainabi

          คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainabillity Awards 2018 จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ IRPC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและโปร่งใส 

             

          คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (รางวัลหุ้นยั่งยืน) จาก ดร. ภากร ปิตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ IRPC เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Index รวมถึงมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาศักยภาพบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชย์ ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10/10/2018

สำนักบริหารความยั่งยืนได้จัดการประชุม ภายใต้ธีมงาน “Sustainability Leader is in your POWER”

          เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องสวนสน เพื่อร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย DJSI industry Leader ประจำปี 2018 ในอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing และเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของไออาร์พีซี ในปีต่อๆ ไป โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในงาน พร้อมผู้บริหารและคณะทำงานจากสายงานต่างๆ เข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จาก คุณนัท วาริชยางกูร จากบริษัท ERM-Siam จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนากับผู้บริหารและ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Power of Sustainability" 

  นอกจากนี้ยังมีการมอบราลวัล Eternity Award ให้กับหน่วยงานที่ร่วมกันสร้างผลลัพธ์ DJSI Industry Leader ได้แก่

    รางวัลระดับ Gold Class

  • หัวข้อ Policy Influence และ Code of Business Conduct โดยสำนักกิจการองค์กร และสำนักตรวจสอบภายใน

  • หัวข้อ Environmental Policy & Management Systems โดยฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นเลิศและบริหารคุณภาพองค์กร

  • หัวข้อ Water Related Risks โดยส่วนจัดการสาธารณูปโภคเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

  • หัวข้อ Tax Strategy โดยฝ่ายบัญชี

  • หัวข้อ Human Capital Development และ Labor Practice Indicator โดยสายงานทรัพยากรบุคคล

  • หัวข้อ Occupational Health & Safety โดยฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

    รางวัลระดับ Silver Class

  • หัวข้อ Supply Chain Management โดยฝ่ายจัดซื้อจัดหา และฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ

  • หัวข้อ Operational Eco-efficiency โดยฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  • หัวข้อ Climate Strategy โดยส่วนบริหารสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อความยั่งยืน

18/05/2018

IRPC ตัวแทนประเทศไทยในเวที ASEAN-OSHNET

          คุณสมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังและจัดส่งผลิตภัณฑ์ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Awards) ประเภทการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice Awards) ในนามคลังน้ำมันไออาร์พีซีอยุธยา จาก H.E. Mr.ITH Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ Mr.Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนในงานประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ที่ โรงแรมเอ็มเพรสอังกอร์ (The Empress Angkor Hotel) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีพนักงานคลังน้ำมันอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ระดับภูมิภาคอาเซียน ในครั้งนี้

17/05/2018

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า Supplier Sustainable Code of Conduct

           กลุ่มบริษัทไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกๆ ด้าน อยู่ร่วมกัน เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้เผยแพร่นโยบายนี้ และสนับสนุน ส่งเสริมให้คู่ค้านำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อขยายผลออกไปสู่สังคมในวงกว้างด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน กลุ่มบริษัทไออาร์พีซีจึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้านำไปปฏิบัติและประกาศนโยบายดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับบริษัทไออาร์พีซีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ หากคู่ค้าของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีปฏิบัติไม่สอดคล้องกับคู่มือฉบับนี้ กลุ่มบริษัทไออาร์พีซีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ กับคู่ค้า ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

IRPC’s Supplier Sustainable Code of Conduct