Announcement

22/08/2019

User Manual and Helpdesk

      Link to Zycus

       ZSN Supplier Login URL  https://zsn.zycus.com/guest

       First-time supplier registration from ZSN https://zsn.zycus.com/guest/genericRegister/IRP656


 

      User Manual

      ZSN Manual (English version)

      Download ZSN Manual (English version).pdf

      ZSN Manual (Thai version)

      Download (Final)Full Version - User Manual for Zycus Supplier Network (Supplier Registration).pdf

       Product List (excel version) Download Product List.xlsx

       Product List (pdf version) Download Product List.pdf


Helpdesk

For General Data (สำหรับข้อมูลทั่วไป) ติดต่อ

         คุณไพรินทร์  (02) 765-7453

         คุณเหมือนฝัน  (02) 765-7451

         คุณวิมล  (038) 611-333 ต่อ 1806

For Technical Data and Other (สำหรับข้อมูลด้านเทคนิคและอื่นๆ) ติดต่อ

        กลุ่มงานสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ : คุณปิยาภรณ์  (02) 765-7415 และ คุณปาริฉัตร (02) 765-7412 

        กลุ่มงานอุปกรณ์ เครื่องจักร หรืออะไหล่ : คุณชณิดาภา (02) 765-7450 และ คุณนภัสกนก (02) 765-7440

        กลุ่มงานบริการด้านวิศวกรรม ผู้รับเหมา หรือบริการต่างๆ : คุณวิทยา (02) 765-7421

 

 

21/12/2018

IRPC ร่วมเปิดตัว สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมเพ็กแห่งประเทศไทย

          คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ในฐานะ Founding Member (1 ใน 15 บริษัทเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง) ร่วมเปิดตัว "สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย" หรือ "Global Compact Network Thailand : GCNT" เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ โดยมี คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจากท่าน บัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) ในงานเปิดตัว เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือระดับโลก (Global Partnership) ของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้พันธะสัญญาสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ สมาคมฯ ร่วมกันชักชวนคู่ธุรกิจเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตาม 4 ด้าน บรรลุสู่่เป้าหมาย SDGs 17 ภายในปี 2030

01/11/2018

IRPC รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainability Awards 2018 และรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainabi

          คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainabillity Awards 2018 จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ IRPC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริษัทฯ ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและโปร่งใส 

             

          คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (รางวัลหุ้นยั่งยืน) จาก ดร. ภากร ปิตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ IRPC เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Index รวมถึงมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาศักยภาพบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชย์ ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10/10/2018

สำนักบริหารความยั่งยืนได้จัดการประชุม ภายใต้ธีมงาน “Sustainability Leader is in your POWER”

          เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องสวนสน เพื่อร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย DJSI industry Leader ประจำปี 2018 ในอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing และเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของไออาร์พีซี ในปีต่อๆ ไป โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในงาน พร้อมผู้บริหารและคณะทำงานจากสายงานต่างๆ เข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จาก คุณนัท วาริชยางกูร จากบริษัท ERM-Siam จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนากับผู้บริหารและ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Power of Sustainability" 

  นอกจากนี้ยังมีการมอบราลวัล Eternity Award ให้กับหน่วยงานที่ร่วมกันสร้างผลลัพธ์ DJSI Industry Leader ได้แก่

    รางวัลระดับ Gold Class

  • หัวข้อ Policy Influence และ Code of Business Conduct โดยสำนักกิจการองค์กร และสำนักตรวจสอบภายใน

  • หัวข้อ Environmental Policy & Management Systems โดยฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นเลิศและบริหารคุณภาพองค์กร

  • หัวข้อ Water Related Risks โดยส่วนจัดการสาธารณูปโภคเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

  • หัวข้อ Tax Strategy โดยฝ่ายบัญชี

  • หัวข้อ Human Capital Development และ Labor Practice Indicator โดยสายงานทรัพยากรบุคคล

  • หัวข้อ Occupational Health & Safety โดยฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

    รางวัลระดับ Silver Class

  • หัวข้อ Supply Chain Management โดยฝ่ายจัดซื้อจัดหา และฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ

  • หัวข้อ Operational Eco-efficiency โดยฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  • หัวข้อ Climate Strategy โดยส่วนบริหารสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อความยั่งยืน