Announcement

10/10/2018

สำนักบริหารความยั่งยืนได้จัดการประชุม ภายใต้ธีมงาน “Sustainability Leader is in your POWER”

          เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องสวนสน เพื่อร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย DJSI industry Leader ประจำปี 2018 ในอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing และเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของไออาร์พีซี ในปีต่อๆ ไป โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในงาน พร้อมผู้บริหารและคณะทำงานจากสายงานต่างๆ เข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จาก คุณนัท วาริชยางกูร จากบริษัท ERM-Siam จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนากับผู้บริหารและ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Power of Sustainability" 

  นอกจากนี้ยังมีการมอบราลวัล Eternity Award ให้กับหน่วยงานที่ร่วมกันสร้างผลลัพธ์ DJSI Industry Leader ได้แก่

    รางวัลระดับ Gold Class

  • หัวข้อ Policy Influence และ Code of Business Conduct โดยสำนักกิจการองค์กร และสำนักตรวจสอบภายใน

  • หัวข้อ Environmental Policy & Management Systems โดยฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นเลิศและบริหารคุณภาพองค์กร

  • หัวข้อ Water Related Risks โดยส่วนจัดการสาธารณูปโภคเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

  • หัวข้อ Tax Strategy โดยฝ่ายบัญชี

  • หัวข้อ Human Capital Development และ Labor Practice Indicator โดยสายงานทรัพยากรบุคคล

  • หัวข้อ Occupational Health & Safety โดยฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

    รางวัลระดับ Silver Class

  • หัวข้อ Supply Chain Management โดยฝ่ายจัดซื้อจัดหา และฝ่ายจัดหาและค้าวัตถุดิบ

  • หัวข้อ Operational Eco-efficiency โดยฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  • หัวข้อ Climate Strategy โดยส่วนบริหารสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อความยั่งยืน

18/05/2018

IRPC ตัวแทนประเทศไทยในเวที ASEAN-OSHNET

          คุณสมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังและจัดส่งผลิตภัณฑ์ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Awards) ประเภทการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice Awards) ในนามคลังน้ำมันไออาร์พีซีอยุธยา จาก H.E. Mr.ITH Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ Mr.Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนในงานประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ที่ โรงแรมเอ็มเพรสอังกอร์ (The Empress Angkor Hotel) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีพนักงานคลังน้ำมันอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ระดับภูมิภาคอาเซียน ในครั้งนี้

17/05/2018

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า Supplier Sustainable Code of Conduct

           กลุ่มบริษัทไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกๆ ด้าน อยู่ร่วมกัน เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้เผยแพร่นโยบายนี้ และสนับสนุน ส่งเสริมให้คู่ค้านำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อขยายผลออกไปสู่สังคมในวงกว้างด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน กลุ่มบริษัทไออาร์พีซีจึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้านำไปปฏิบัติและประกาศนโยบายดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับบริษัทไออาร์พีซีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ หากคู่ค้าของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีปฏิบัติไม่สอดคล้องกับคู่มือฉบับนี้ กลุ่มบริษัทไออาร์พีซีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ กับคู่ค้า ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

IRPC’s Supplier Sustainable Code of Conduct