เกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อจัดหา
ฝ่ายจัดซื้อจัดหารับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ และงานบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ส่วนจัดซื้อเคมีภัณฑ์

แผนกจัดซื้อสารเคมีสำหรับปิโตรเคมี

 • Chemicals for PTK, EBSM Plant
 • Chemicals for PE, PP, CD1, RA Plant
 • Chemicals for BTX, EPS Plant, Pigment
 • Chemicals for IRPC Polyol, ETP Plant
 • Chemicals for ABS, SAN, PS Plant

แผนกจัดซื้อสารเคมีสำหรับปิโตรเลียม

 • Catalyst, Recovery Catalyst & Assaye
 • Chemicals for Power Plant, Utility, Water Treatment, Refinery, Process Treatment for Refinery & Lube
 • Chemicals for Lube Blending Plant, Additive for Oil, Fixed Asset (Issuing by QC & RD)
 • Chemicals for Lube Plants, Basic Chemicals, Gas, Refrigerant
 • Chemicals for Lube, Safety, Cement Glassware & Apparatus
 • Ink for Inkjet Machine, Miscellaneous, Maintenance Oil, Spare Parts for Lab Equipment