ถาม-ตอบ
 • Q
   

  การสมัครเข้ามาเป็นผู้ขายของบริษัทฯ ไออาร์พีซี และบริษัทฯ ในเครือ ต้องใช้เอกสารใดบ้าง

       
  A
    1. สำเนาเอกสาร ภพ. 20 / ภพ. 09 (ในกรณีบุคคลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 2. หนังสือรับรองบริษัทฯ ฉบับล่าสุด 3. Company's Profile
PAGE             OF 1