ข่าวสารทั่วไป

18/02/2020

IRPC ได้รับการต่ออายุ CAC ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

          IRPC ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC (ปี 2563-2566) ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

          CAC ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2553 โดยองค์ชั้นในภาคธุรกิจ เพื่อเป็น Platform ให้บริษัทในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันโดยความสมัครใจในรูปแบบของ collective action โดย CAC สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันคอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใส ทั้งนี้ CAC ได้พัฒนาระบบการรรับรองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันมาใช้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ CAC ยังทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับภาคธุรกิจเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รับชันด้วย

          IRPC ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ซึ่ง IRPC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรก ในปี 2557 จากการที่ IRPC มีนโยบาย แนวปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างเป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ CAC กำหนด และการได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ในสมัยที่สองจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า เรามีความุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

03/12/2019

User Manual and Helpdesk

       Link to Zycus  ช่องทางเข้าสู่ระบบ Zycus Supplier Network

       ZSN Supplier Login URL

       https://zsn.zycus.com/guest/

       First-time supplier registration from ZSN (สำหรับลงทะเบียนครั้งแรก)

       https://zsn.zycus.com/guest/genericRegister/IRP656


      User Manual คู่มือการใช้งาน

      ZSN Manual (English version) คู่มือใช้งานภาษาอังกฤษ

      Download English version คู่มือภาษาอังกฤษ.pdf

      ZSN Manual (Thai version) คู่มือใช้งานภาษาไทย

      Download ZSN Manual (Thai version) คู่มือภาษาไทย.pdf

      Product List (excel version) กลุ่มสินค้า

      Download Product List  กลุ่มสินค้า .xls

      Product List (pdf version) กลุ่มสินค้า

      Download Product List  กลุ่มสินค้า.pdf


      Helpdesk ติดต่อสอบถาม

      คุณไพรินทร์  (02) 765-7453

      คุณเหมือนฝัน  (02) 765-7451

      คุณวิมล  (038) 611-333 ต่อ 1806

 

30/10/2019

IRPC รับรางวัล “Change Agent Award” ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโปร่งใสตลอด Supply Chain

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 คุณอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับมอบรางวัล "Change Agent Award" จาก ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Collective Action Coalition Against Corruption:CAC) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับ IRPC ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใสตลอดทั้ง Supply Chain โดยได้ชักชวนคู่ค้าให้มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท

25/09/2019

User Manual and Helpdesk

       Link to Zycus

       ZSN Supplier Login URL  https://zsn.zycus.com/guest

       First-time supplier registration from ZSN https://zsn.zycus.com/guest/genericRegister/IRP656


      User Manual

      ZSN Manual (English version)

      Download ZSN Manual (English version).pdf

      ZSN Manual (Thai version)

      Download (Thai) Full Version - User Manual for Zycus Supplier Network (Supplier Registration).pdf

      Product List (excel version) Download Product List.xlsx

      Product List (pdf version) Download Product List.pdf


      Helpdeskผลการค้นหารูปภาพสำหรับ helpdesk .png

      For General Data (สำหรับข้อมูลทั่วไป) ติดต่อ

       คุณไพรินทร์  (02) 765-7453

       คุณเหมือนฝัน  (02) 765-7451

       คุณวิมล  (038) 611-333 ต่อ 1806