ข่าวสารทั่วไป

18/02/2020

IRPC ได้รับการต่ออายุ CAC ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

          IRPC ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC (ปี 2563-2566) ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

          CAC ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2553 โดยองค์ชั้นในภาคธุรกิจ เพื่อเป็น Platform ให้บริษัทในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันโดยความสมัครใจในรูปแบบของ collective action โดย CAC สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันคอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใส ทั้งนี้ CAC ได้พัฒนาระบบการรรับรองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันมาใช้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ CAC ยังทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับภาคธุรกิจเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รับชันด้วย

          IRPC ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ซึ่ง IRPC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรก ในปี 2557 จากการที่ IRPC มีนโยบาย แนวปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างเป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ CAC กำหนด และการได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ในสมัยที่สองจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า เรามีความุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

03/12/2019

User Manual and Helpdesk

       Link to Zycus  ช่องทางเข้าสู่ระบบ Zycus Supplier Network

       ZSN Supplier Login URL

       https://zsn.zycus.com/guest/

       First-time supplier registration from ZSN (สำหรับลงทะเบียนครั้งแรก)

       https://zsn.zycus.com/guest/genericRegister/IRP656


      User Manual คู่มือการใช้งาน

      ZSN Manual (English version) คู่มือใช้งานภาษาอังกฤษ

      Download English version คู่มือภาษาอังกฤษ.pdf

      ZSN Manual (Thai version) คู่มือใช้งานภาษาไทย

      Download ZSN Manual (Thai version) คู่มือภาษาไทย.pdf

      Product List (excel version) กลุ่มสินค้า

      Download Product List  กลุ่มสินค้า .xls

      Product List (pdf version) กลุ่มสินค้า

      Download Product List  กลุ่มสินค้า.pdf


      Helpdesk ติดต่อสอบถาม

      คุณไพรินทร์  (02) 765-7453

      คุณเหมือนฝัน  (02) 765-7451

      คุณวิมล  (038) 611-333 ต่อ 1806

 

30/10/2019

IRPC รับรางวัล “Change Agent Award” ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโปร่งใสตลอด Supply Chain

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 คุณอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับมอบรางวัล "Change Agent Award" จาก ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Collective Action Coalition Against Corruption:CAC) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับ IRPC ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใสตลอดทั้ง Supply Chain โดยได้ชักชวนคู่ค้าให้มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท

11/10/2019

RPC ปลื้ม 11 โรงงานได้รับมาตรฐาน ECO Factory

          บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับโล่เกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยมีผู้แทน บริษัทฯ จาก 11 โรงงาน ได้แก่ 1. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) 2. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวนด์ (CD-1) 3. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูงและชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (HDPE & UHMWPE) 4. โรงกรองน้ำบ้านค่าย (UT-BK) 5. โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค (ACB) 6. โรงงานผลิตก๊าซโพรพิลีน (PRP) 7. โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ เบนซีน โทลูอีนไซลีน (BTX) 8. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) 9. โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว (COND) 10. โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (DCC) และ 11. โรงงานแปรรูปน้ำมันหนักให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม (UHV)

          โดย คุณธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบโล่รางวัล ในงานสัมนาวิชาการประจำปี 2562 ECO Innovation Forum 2019 Circular Economy : Way to Smart and Sustainable Eco Industrial Town ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณวิชัย ปิยพรธนา ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสำนักบริหารความยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี

 

 

          รางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นรางวัลที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่พัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้งในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ซึ่ง IRPC มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และเกื้อกูลต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         

02/10/2019

IRPC รับประกาศนียบัตร รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และร่วมเสวนา ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

          คุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักบริหารความยั่งยืน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คุณสมพร สุขอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด และ คุณธนาวัฒน์ โชควิทยา Head of Safety, Health and Environment บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นทร์ขององค์กร" ในภาคอุตสาหกรมระยะที่ 8 ซึ่งจัดโดยสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื้อหาของการเสวนาเกี่ยวกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การนำไปสู่การบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

          ภายในงานช่วงบ่ายได้มีพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization :CFO) ในงาน"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2562" จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย คุณวัชรพงศ์ ตราชู ผู้จัดการส่วนผลิตโพรพิลีน บิวตะไดอีนและอะเซทิลีนแบล็ค เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตก๊าซโพรพิลีน รับประกาศนียบัตรรับรอง จาก คุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมี คุณวิชัย ปิยพรธนา ผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริหารความยั่งยืน และทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดี

          การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพตลดจนให้เกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะมีการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคตและเป็นการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

26/09/2019

IRPC ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          คุณวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท. นำโดย คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 32,000,000 บาท ผ่านรายการพิเศษ "ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม" กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายรัฐมนตรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงิน ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

          IRPC ขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือด้วยการร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและเยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

25/09/2019

User Manual and Helpdesk

       Link to Zycus

       ZSN Supplier Login URL  https://zsn.zycus.com/guest

       First-time supplier registration from ZSN https://zsn.zycus.com/guest/genericRegister/IRP656


      User Manual

      ZSN Manual (English version)

      Download ZSN Manual (English version).pdf

      ZSN Manual (Thai version)

      Download (Thai) Full Version - User Manual for Zycus Supplier Network (Supplier Registration).pdf

      Product List (excel version) Download Product List.xlsx

      Product List (pdf version) Download Product List.pdf


      Helpdeskผลการค้นหารูปภาพสำหรับ helpdesk .png

      For General Data (สำหรับข้อมูลทั่วไป) ติดต่อ

       คุณไพรินทร์  (02) 765-7453

       คุณเหมือนฝัน  (02) 765-7451

       คุณวิมล  (038) 611-333 ต่อ 1806

25/09/2019

IRPC สร้างความเชื่อมั่นด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รับ 4 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

          คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร คุณประนาช โกศายานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต และ คุณรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019) จากกระทรวงอุตสาหกรรมจำนวน 4 รางวัล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบ ในโอกาสที่โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (DCC & VGO) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงกลั่นน้ำมัน (ADU2) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ และโรงงานผลิตเอทธิลีน (ETP) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

          

          ซึ่งทั้ง 4 รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า IRPC มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ตามแนวทางการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่าง การสร้างผลกำไรสิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ภายในงาน ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ IRPC รวมทั้งบูธของผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล